فراخوان همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی

میراث مکتوب - همایش ملی نکوداشت عطاملک جوینی 24 آذرماه سال جاری از سوی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می شود.

  

محورهای همایش به شرح ذیل است:

سیری در زندگی، افكار و آثار عطاملك جوینی
عطاملك جوینی و فن نویسندگی
سیمای اخلاقی و اجتماعی عطاملك در آینۀ جهانگشای جوینی
نقش خاندان جوینی در وزارت و گسترش علم و ادب
جنبه های زیباشناختی تاریخ جهانگشا
بررسی سندیت تاریخی تاریخ جهانگشا
نقد تاریخی و ادبی تاریخ جهانگشا
نقد و بررسی شواهد شعری ابیات عربی و فارسی تاریخ جهانگشا
مقایسۀ تاریخی و ادبی تاریخ جهانگشا با تاریخ بیهقی
سیری در تاریخ نویسی در سدۀ هفتم هجری
بررسی خصوصیات سبكی تاریخ جهانگشا
نثر مصنوع و تحول آن در سده هفتم با تأكید بر تاریخ جهانگشا
نقد و بررسی شخصیت های تاریخی و اجتماعی در تاریخ جهانگشا
و موضوعات دیگری كه به شخصیت عطاملك و تاریخ جهانگشا مرتبط باشد.

تاریخ برگزاری همایش 24 آذرماه سال جاری است و علاقه مندان فرصت دارند چكیده و اصل مقالات خود را تا 30 مهرماه به سامانۀ همایش به نشانی http://www.atamalekj.iaus.ac.ir/users/ ارسال کنند.

 

تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات 20 آبان ماه سال جاری است.
 

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.