انتشارشمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش (دوماهنامۀ نقد كتاب، كتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ فرهنگ اسلامی سال بیست و هفتم، شمارۀ 2 (پیاپی 158)، خرداد و تیر 1395 منتشر شد.

 

 

عناوین مقالات و مطالب این شماره از آینۀ پژوهش به شرح زیر است:

مقاله

پورسینا و فن شاعری/ سیدحسین رضوی برقعی

         یورگن پاول، مترجم: محمد غفوری  ساختار اولیانامه های فارسی/

تاریخچه سند و مراكز اسناد در جهان و ایران/ نیره خداداد شهری، محمد حقی خوانساری

نقد و بررسی كتاب

گامی به سوی «اسناد» و «اسناد» در تخدیث/ جویا جهانبخش 

سهیل یاری گل دره برابرهای عربی برخی از مثل های فارسی كتاب امثال و حكم دهخدا/  

حمید عطایی نظری   نگرشی بر نگارش های كلامی/

دیگر نگاشته ها

پاره های اسلام شناسی/ محمدحسین رفیعی

یاسین داتن/ مترجم: سیدعلی آقایی

 كتاب شناسی موضوعی

كتابشناسی توصیفی آثار و تالیفات آیت الله شیخ علی اكبر نهاوندی/رسول سعیدی زاده

تازه های نگارش و نشر

ایران در نخستین سده های اسلامی/ نیره خداداد شهری

تاریخ ادبیات فارسی (جلد 18، پیوست 2) ادبیات شفاهی زبان های ایرانی/ سارا شفیع زاده گروسی

          خشونت مشفقانه/ فاطمه یاقوتی

تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی/ اعظم حیدری عارف

          فاطمه كرم پور فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 هجری/  

درگذشتگان

ناصرالدین انصاری

 

صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم     

مدير مسئول:  محمد تقی سبحانی

سردبير:  محمدعلی مهدوی راد