نشست «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی»

میراث مکتوب - نشست «میراث ناشناختۀ  فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با حضور دکتر مجید تفرشی، تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا روز چهارشنبه هفتم مهر برگزار شد.  

دکتر مجید تفرشی - تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا دکتر مجید تفرشی - تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا
اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب