برابرهای عربی برخی از مثل های فارسی کتاب امثال و حکم دهخدا

میراث مکتوب - علامه دهخدا در کتاب امثال و حکم هر گاه که برای امثال فارسی، معادل در عربی یافته به آن اشاره کرده است؛ اما در مواقعی به معادل های عربی دیگر امثال و حکم فارسی اشاره ای نکرده اند.

شاید یک علت آن امر این بوده که ایشان در تألیف امثال و حکم قصد تفحص و وارسی منابع امثال و حکم عربی را نداشته و تنها به برخی از کتاب های امثال چون مجمع الأمثال میدانی نیشابوری توجه داشته است. نویسنده در یادداشت حاضر، به معادل های تعدادی از امثال موجود در کتاب امثال و حکم دهخدا اشاره می کند تا میزان اشتراکات این دو ادب در امثال و حکم بیشتر نمایان شود.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سهیل یاری گل دره که در شمارۀ جدید آینۀ پژوهش دوره 27، شماره 158، تابستان 1395 منتشر شده است اینجا بخوانید.