انتشار جدیدترین شمارۀ فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی - پژوهشی شعر پژوهی (بوستان ادب) سال هشتم، شماره 2 (پیاپی 82)، تابستان 1395 به صاحب امتیازی  معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.

عناوین مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:

بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مكتبی شیرازی/ حسین آقاحسینی، آزاده پوده

غیبت بهرام گور (بررسی مضمونی حماسی- اساطیری در روایاتِ پایانِ زندگی بهرام پنجم ساسانی) /سجاد آیدنلو

بررسی تداوم زمان در منظومه آرش كمانگیر/ خدابخش اسداللهی، بنت الهدی خرم آبادی ، بیژن ظهیری ناو 

معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه ی هم نشینی نشانه ها/ سعید حسام پور، عبدالرضا سعیدی

كاربرد آرای پیرس در مطالعه نشانه های الفبایی دیوان شاعران (مطالعه موردی: دیوان انوری)/ مرتضی حیدری

تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی/ محسن ذوالفقاری ، حجت اله كرمی

بررسی نه رباعی خیامانه ی عطار/ طه صادری، اسداله واحد 

بررسی، نقد و چند پیشنهاد در كمیت صامت ها، مصوت ها و هجاهای عروض فارسی/ حسن عبداله زاده، معصومه معدن كن، اسداله واحد 

بررسی چند اشاره ی نادر و یگانه در منظومه ی زرین قبا نامه/ رضا غفوری

 

صاحب امتياز:  معاونت پژوهشی دانشگاه شيراز

مدير مسئول: احمد عريان

سردبير: كاووس حسن لی