قرآن های عصر اموی

میراث مکتوب - نوشتار حاضر ترجمۀ مقالۀ مروری است که پیرامون کتاب قرآن های عصر اموی (فرانسوا دروش، لیدن: انتشارات بریل، 2014) در سال 2014 به رشتۀ تحریر درآمده است.

کتاب مذکور نمایی کلی از مصحف قرآن در دوران اموی ترسیم می کند. نویسنده در نوشتار حاضر، فصول کتاب و محتوای آن را مورد مداقه قرار داده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ یاسین داتن به ترجمۀ علی آقایی که در شمارۀ جدید آینۀ پژوهش (دورۀ 27، شمارۀ 158، تابستان 1395) منتشر شده است اینجا بخوانید.