پژوهشنامۀ ادب غنایی در گام 26

میراث مکتوب - شمارۀ جدید پژوهشنامۀ ادب غنایی (سال چهاردهم، شمارۀ 26، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی  دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد.  

عناوین مقالات این شماره از پژوهشنامۀ ادب غنایی به شرح زیر است:           

تحلیل «آنیما» در غزلیات حافظ شیرازی/ علی اكبر باقری خلیلی ، منیره محرابی كالی

مقایسه خسرو و شیرین نظامی با وامق و عذرای میرزا محمد صادق نامی/ حسن بساك 

سیر استكمالی مصرع های تكراری حافظ/ علی حیدری ، محمدرضا حسنی جلیلیان ، قاسم صحرایی ، بهنوش رحیمی هریسنی

هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن/ فریده داودی مقدم ، ابوالفضل ذوالفقاری

مهدی رستمی ، مریم شعبانزاده ، محمود حسن آبادی /ریشه یابی بوطیقای نیما یوشیج در غزل های نو سیمین بهبهانی

انسان در شعر غنایی ابوالقاسم الشابی/ تورج زینی وند ، سلیمان عنبری

                زهرا طاهری ، محمدامیر مشهدی ، عبدالله واثق عباسی  زندگی عقلانی و معنوی براساس آموزه های مولوی در مثنوی معنوی/

ستایشِ ایزدبانوی ناهید در ادبیاتِ اوستایی ( با تكیه بر متن آبان یشت)/ موسی محمودزهی

بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری/ سهیلا مرادقلی، ابوالقاسم قوام

                  شاخص های محتوایی و صوری ادبیات غنایی/ رحمان مشتاق مهر ، سردار بافكر

شالوده شكنی در تلمیحات به كار رفته در غزلیات حسین منزوی/ علی نوری، احمد كنجوری

سنجش و سازش عقل، نقل و عشق در هرم معرفتی مولانا/ منصور نیك پناه، ابراهیم نوری

 

صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان

مدير مسئول  و سردبیر: مريم خليلی جهانتيغ