بازتاب آیین شاه کشی در مرزبان نامه

ميراث مكتوب - سید محمد صاحبی در شماره 49 دوماهنامه تخصصي گزارش میراث نگاهی دارد به داستان «غلام بازرگان» كه در باب دوم مرزبان نامه درج شده است.
در بخشي از اين مقاله آمده است: سالها پیش، دکتر معین با مقایسۀ رسالۀ پهلوی «یوشت فریان و اَخت » و «مناظرۀ دیو گاوپای با دانای دینی » که در باب چهارم مرزبان نامه آمده است، به نقد اسطوره شناختی مرزبان نامه پرداخت (نک: تفضلی، صص 254 - 255) در مقالۀ حاضر نیز بازتاب یکی از آیین های کهن اساطیری در این کتاب بررسی میشود.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير مشاهده كنيد.