نقاشی دیواری در دورۀ قاجار

میراث مکتوب - اگرچه طی سال‌های گذشته شاهد پایه‌ریزی و شکل‌گیری تحقیقات قابل‌ توجهی در حوزه‌ی نقاشی در ایرانِ عهد قاجار بوده‌ایم، با این حال به نظر نمی‌رسد که مورخان هنر پا را فراتر از مرزهای رسانه‌های متداولی چون نقاشی رنگ روغنی و اثار لاکی و مینایی گذاشته باشند.

نویسنده در این کتاب نشان داده است که دیوارنگاری نیز به عنوان یک قالب هنری در قیاس با رسانه‌های یادشده به یک اندازه ارزش و اعتبار داشته است. نقاشی‌های دیواری در ایران، در انواع بناها ــ از کاخ سلطنتی و خانه‌های شخصی تا گرمابه‌ها و بقاع متبرکه ــ به وفور یافت می‌شده‌اند.

این قالب هنری، حرفه و صناعتی بوده است که هنرمندان و پیشه‌وران را در شهرهای بزرگ مجدانه به خود می‌داشته. این عمل را به‌واقع می‌توان پاسخی درخور به نیاز عموم برای دستیابی به هنرهای تصویری و پیکرنما برشمرد.

ویلم فلور، مولف کتاب، تاکنون مقالات و کتب ارزنده‌ای درباره‌ی جوانب مختلف تاریخ اجتماعی، اقتصادی و هنری ایران قلم زده است.

ویلم فلور، نقاشی دیواری در دوره‌ی قاجار، مترجم: علیرضا بهارلو،  352 صفحه، قطع: وزیری، بها: 300000 ریال، 1395.