فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی در گام 20

میراث مکتوب - این فهرست جلد 20 از مجموعه نسخه های خطی کتابخانه ملی از شماره 4701 تا 5000 است.OK

این نسخ از شماره 4701 تا 4813 توسط ضمیری و از شماره 4814 تا 4955 توسط عارف نیا از سال 1379 آغاز شده بوده که با بازنشسته شدن اینان کار ادامه، تکمیل، بازبینی و به روز آمدن کردن فهرست و ادامه فهرست نویسی تا شماره 5000 به عهده سلطانی فر بوده است.

در این فهرست اطلاعات تکراری در بخش نسخه شناسی مجموعه ها حذف شده است و اطلاعات کامل نسخه شناسی در مدخل نخست هر مجموعه آمده و علاقمندان می توانند به رساله نخست هر مجموعه مراجعه کنند.

منبع: بساتین