دیدار با ادیب خالد، پژوهشگر تاریخ ماوراءالنهر

میراث مکتوب - ادیب خالد، نویسندۀ پاكستانی الاصل و استاد كالج كارلتون از کتاب «ساخته شدن ازبكستان: ملت، امپراتوری و انقلاب در آغاز اتحاد جماهیر شوروی» سخن می گوید.   

او كه مؤلف كتابهای «اسلام پس از كمونیسم: دین و سیاست در آسیای مركزی» و «سیاستهای اصلاحات فرهنگی مسلمانان: جدیدیگری در آسیای مركزی» است، اینك از آخرین كتابش «ساخته شدن ازبكستان: ملت، امپراتوری و انقلاب در آغاز اتحاد جماهیر شوروی» سخن میگوید.

این نشست به کوشش سرای ایرانشناسی و با همكاری پژوهشكده اسناد و گروه تاریخ دانشگاه تهران روز سه شنبه 25 آبان از ساعت 17 تا 19 در تالار عباس اقبال، دانشكده ادبیات، دانشگاه تهران برگزار می شود.