دو فصلنامه ادب نامه تطبیقی در گام دوم

میراث مکتوب - جدیدترین شمارۀ دو فصلنامه ادب نامه تطبیقی (سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1394) به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور سنندج منتشر شد.

 

 

عناوین مقالات این شماره از دوفصلنامۀ ادب نامۀ تطبیقی به شرح زیر است:                      

بررسی تطبیقی «اسراء ومعراج» در مدایح نبوی بوصیری وعطار نیشابوری/ حسن سرباز، فواد منیجی

بررسی تطبیقی داستان «بندباز نتردام» اثر گوتیه دو كوانسی و حكایت «موسی (ع) و شبان»/مریم حقی

بررسی تطبیقی شعر كودك در سروده های احمد شوقی و ایرج میرزا/جهانگیر امیری، حسین عابدی ، آزاده فروغی نیا ، فاروق نعمتی    

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر ملك الشعرای بهار و احمد صافی نجفی/معصومه شبستری ، الهه ستاری

تاثیرپذیری سعدی از معلقه امروالقیس / تورج زینی وند ، زینب منوچهری

تعامل ادبیات تطبیقی و ادبیات ملی «با تاكید بر زبان های فارسی و عربی/محمدحسن تقیه 


صاحب امتیاز:  دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول:  ایوب مرادی

سردبیر: سید احمد پارسا