موسي جارالله؛ دانشمند و متفكر مسلمان تاتار

میراث مکتوب - نوشتار حاضر ترجمه مدخلی در جلد 31 دایره المعارف اسلام تركیه پیرامون موسی جارالله یكی از دانشمندان مسلمان تاتار است. نویسنده در این مقاله، زندگی، عقاید و آثار موسی جارالله را مورد واكاوی قرار داده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ احمد كانلی دره به ترجمۀ  احمد رنجبری حیدرباغی که در دو ماهنامه آینه پژوهش ، سال بیست و هفتم، شماره 3 (پیاپی159) منتشر شده است اینجا بخوانید.