دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 27 آذر/2

چهاردهمین دیدار دوستانه استادان صبح امروز 27 آذر در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.