انتشار شمارۀ جدید مجله متن شناسی ادب فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ متن شناسی ادب فارسی (سال هشتم، شماره 31، پاییز 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

در این شماره از فصلنامۀ متن شناسی ادب فارسی مطالب زیر به چشم می خورد:

ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تاكید بر آسیب شناسی تصحیح)/ زهرا نصیری شیراز، نصراله امامی ، مجید دادفر

وجوه تشابه برخی مولفه های فرهنگی قابوس نامه با متون اوستایی و پهلوی/ مراد اسماعیلی

بررسی تحلیلی آغاز و پایان منظومه شهریارنامه بر اساس روایتی نقالی/ عظیم جباره ناصرو

تصحیح انتقادی ابیاتی از دیوان انوری/ رحمان ذبیحی

 تحلیل شخصیت خسرو در منظومه خسرو و شیرین نظامی با تكیه بر نظریه معنامحور/ اسما حسینی مقدم

 

صاحب امتیاز: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مدیرمسئول: اسحاق طغیانی

سردبیر: حسین آقاحسینی