جلد 28 فهارس نسخ خطی کتابخانه ملی

میراث مکتوب - جلد حاضر، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی از شماره 7601 تا 7900 است. گزارش های این فهرست، در دو بخش کتابشناسی و نسخه شناسی تهیه شده است و شامل پدیدآور، عنوان، کتابشناسی، آغاز و انجام، منابع  است.

همچنین در نسخه شناسی به عناصر و کلیدواژه های موردنظر بخش نسخه شناسی در فهرستنویسی نسخ خطی مانند خط، کاتب، تاریخ و محل کتابت، امتیازات، آرایه ها، حواشی، یادداشت ها، مهرها، آسیبهای وارده به نسخه، جنس و رنگ کاغذ و جلد، تعداد و اندازه سطر، صفحه و قطع نسخه اشاره شده است.

جلد 28 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از شماره 7601 تا 7900 به کوشش ناهید باقری خرمدشتی منتشر شده است.

منبع: بساتین