شمارۀسوم ایرانشهر امروز

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ ایرانشهر امروز (نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ، مهر 1359) به صاحب امتیازی مؤسسۀ فرهنگی هنری معارف رایزن منتشر شد.

 

 

مقالات این شماره از نشریۀ ایرانشهر امروز به شرح زیر است:

سرمقاله

زبان ملی و برنامۀ آموزش زبان های محلی / جواد طباطبایی

مطالعات ایرانی

نگاهی گذرا به روابط فرهنگی ایران و یونان در دوران هخامنشیان/ فتح الله مجتبایی

نقش فرهنگی خاندان ها در جامعۀ قدیم/ نصرالله پورجوادی

نام و قلمرو ایران و ایرانیان در نخستین قرون اسلامی/ صادق سجادی

ارابه. عرابه/ علی اشرف صادقی

ساختار نشر و تأثیر آن بر ویرایش و آموزش/ عبدالحسین آذرنگ

رستم الحکما/ سید علی آل داود

وزن «آهوی کوهی ...» منسوب به ابوحفض سغدی/ امید طبیب زاده

تفسیر جلال الدین دوانی بر حافظ/ کارل ارنست ترجمۀ مسعود فریامنش

تازیان در نامۀ ایرانیان/ وحید سبزیان پور – خلیل کهریزی

اندیشه و فرهنگ در جهان

هنر و اثر/ احمد سمیعی (گیلانی)

ادبیات معاصر ایران

دو داستانک از فرانتس هولر/ سعید رضوانی

دکتر مشکور بنیان گذار نشریۀ «الاخاء»/ سید فرید قاسمی

کریستف بالایی و داستان نویسی معاصر ایران/ بهناز علی پور گسکری

نقد کتاب

بررسی و نقد کتاب ژید/ طهمورث ساجدی

پژوهشی تازه دربارۀ متون سغدی مسیحی/ شیما جعفری دهقی

مطالعات اسلامی در جهان معاصر

ستایش مرگ/ محمد الحداد، ترجمۀ احسان موسوی خلخالی

اسناد و نسخه های خطی

گرشاسپنامه/ محمود امید سالار

در جهان دانش و هنر

در جهان دانش و هنر

معرفی کتاب های تازه

معرفی کتاب های تازه

 

صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی هنری معارف رایزن (حسین موسوی بجنوردی)

مدیرمسئول: مسعود سلطانی

سردبیر: سید علی آل داود