قصیده ای نویافته از لبیبی

میراث مکتوب - تاکنون تنها حدود دویست بیت از لبیبی، پارسی گوی قرن چهارم هجری، در فرهنگ ها و تذکره ها و منابع دیگر یافت شده است.

پیش از این، ملک الشعرای بهار در مقاله قصیده لیبی و محمد دبیرسیاقی در گنج بازیافته اطلاعات مفیدی از وی به دست داده اند. همچنین استاد ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات در ایران مختصری درباره او نوشته و نمونه اشعارش را نقل کرده است.

متن کامل این مقاله که به قلم امید سروری در شمارۀ 58 نامه فرهنگستان منتشر شده است اینجا بخوانید.