انتشار تازه ترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب (سال بیست و یكم، شماره 9، آذر 1395) به صاحب امتیازی طلیعه خادمیان منتشر شد.

 


 

عناوین مطالب این شماره از ماهنامۀ جهان کتاب به شرح زیر است:
پاییز آمد/ پرویز دوائی
نویسنده داستان های ترسناك می ترسد/ الیسون فلاد
باباطاهر عریان بنای قابلی بود/  جمشید سروشیار !
مرزهای ایران و عثمانی/ كاوه بیات
روزنامه پیكار/ محمدحسین خسروپناه  
از پایان نامه تا كتاب/ سیدفرید قاسمی
مشروطه و كتاب/ مجید رهبانی
سیاست نوشتار/ عبدالرسول شاكری  
ادبیات مانوی/ حسین مصطفوی كاشانی   
وقتی فلسفه به زندگی می پردازد/ یزدان منصوریان  
تاملات فلسفی در متن زندگی/ معصومه علی اكبری  
جغرافیای اضطراب مهربان/ عباس رضوانی
شكل گیری هویت ملی در ایران/ محبوبه شمشیرگرها
هیتلر: صعود از یك «ابله رقت انگیز»به یك عوام فریب/ میچیكو كاكوتانی
رمان سیاه كشورهای اسكاندیناوی و رمزگشایی تاریخ/ یاسمن منو  
حمید زرین كوب : ادیب نوگرا/ كامیار عابدی
این سیامك برای من غریبه است/ كریم منیری  
پیرامتن در ترجمه/ حسن هاشمی میناباد
نام های آثار ادبی از كجا آمده اند ؟/ گری دكستر  مترجم: پرتو شریعتمداری
هزار و یك داستان/ زرین عیمی
وقت شعر/ سایه اقتصادی نیا  
معرفی كوتاه

 

صاحب امتياز: طليعه خادميان
مدير مسئول:طليعه خادميان