آدینۀ هرمزد بهمن (بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه)

میراث مکتوب - همۀ اطلاعات ما دربارۀ سال ولادت فردوسی منحصر است به اشاراتی که فردوسی در شاهنامه به سال هایی از عمر خود کرده است و پژوهندگان، هریک با دلایلی، سال های 318 تا 329 را سال تولد او دانسته اند. از آن میان، سال 329 که از اشعار زیر به دست می آید بیشتر پذیرفته شده و به ظاهر پشتوانۀ استوارتری دارد.

بدان گه که بُد سال پنجاه و هشت/ نوان تر شدم چون جوانی گذشت

خروشی شنیدم ز گیتی بلند/ که اندیشه شد تیز و تن بی گزند

که ای نامداران و گردنکشان/ که جست از فریدون فرخ نشان

فریدون بیدار دل زنده شد/ زمین و زمان پیش او بنده شد

متن کامل این مقاله نگاشتۀ اکبر نحوی که در شمارۀ جدید نامۀ فرهنگستان (دورۀ پانزدهم، شمارۀ دوم، پیاپی ۵۸، زمستان ۱۳۹۴) منتشر شده است اینجا بخوانید.