دوفصلنامه «زبان فارسی و گویش های ایرانی» در گام نخست

میراث مکتوب - شمارۀ  نخست دو فصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی (سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

 


فهرست مقالات این شماره از دو فصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی به شرح زیر است:
فعل آینده در زبان ها و گویش های ایرانی/محرم رضایتی كیشه خاله، آرزو ابراهیمی دینانی
نمونه هایی از بومی سازی اسامی خاص در متن كتیبه بیستون
/ اورنگ ایزدی، الناز نگارش
مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویكردی نقش گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی/ حامد مولایی كوهبنانی ، علی علیزاده، شهلا شریفی
زبانشناسی شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی/ سلیمان قادری نجف آبادی، محمد عموزاده ، منوچهر توانگر  
نقش قافیه شعر در واژه سازی زبان فارسی (مطالعه موردی: اشعار نظامی گنجوی/ جهاندوست سبزعلیپور، حسین اسكندری ورزلی)
معرفی سروده هایی از شاخه ادبیات شفاهی ایران: سه خشتی های كُرمانجی/اسماعیل علیپور
گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامه كمینه گرا/ اعظم شاهسواری، محمد دبیر مقدم  
ریشه شناسی چند واژه كهن از گویش های ایرانی/ اسفندیار طاهری
درباره ساخت و ریشه شناسی چند فعل تالشی/ مهدی كارگر ، احمدرضا نظری چروده


صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان 
مدير مسئول:  فيروز فاضلي
سردبير:  محرم رضايتي كيشه خاله