نسخه خوانی (2)

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر متن چند نسخه در زمینه های مختلف را مورد بازخوانی قرار داده است. برخی از این متون بدین شرح اند:

- متنی از قرن یازدهم از زبان طلبه ای که از مدرسه بیرونش کرده اند .

- خبر محاصره مشهد در سال 1265 در انجامه کتاب سرورالعارفین

- یادداشتی درباره وضع دانش نجوم در دوره تیموری

- ماده تاریخ های سلطنت سلاطین صفوی و .. .

- اشاره به زمان چند واقعه تاریخی در دوره اخیر صفوی

- تاریخ ولادت، جلوس و درگذشت برخی از شاهان صفوی و

متن کامل این مقاله نوشتۀ رسول جعفریان که در شمارۀ 160 آینه پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.