ديدار با ويلم فلور پژوهشگر تاريخ اجتماعی ايران

میراث مکتوب - به همت سراي ايرانشناسي و با همكاري پژوهشكدۀ اسناد و انجمن ايراني تاريخ، نشست تاريخنگاري اجتماعي ايران با حضور ویلم فور در ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه 22 آذر 1395 در تالار اجتماعات آرشيو ملي ايران برگزار ميگردد.