انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نشریه كاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نشریه كاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال هفدهم، شماره 32، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.

 

 

فهرست مقالات این شماره از دوفصلنامۀ كاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

 نوآوری های شاعران امروز در عرصه «طرح» شعر/ محمدرضا روزبه 

رشیدالدین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟/ مریم شیرانی ، محسن محمدی فشاركی ، سید علی اصغر میرباقری فرد

بازخوانی روانشناختی- جامعه شناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریه داغ ننگ گافمن/ سید علی قاسم زاده ، مژده سالاركیا 

كاركردهای هنری عناصر چهارگانه در قصاید خاقانی/ محمدحسین نیكداراصل

بررسی نوع روایی داراب نامه بیغمی/ محمدرضا صرفی ، خدیجه رحیمی صادق

تحلیل ساختار تشبیه و تاثیر آن در دیوان كلیم كاشانی/ لیلا شكیبایی ، محمد میر  

ارتباط های غیر كلامی در روایتهای تاریخ بیهقی/ مریم محمودی ، اللهیار افراخته ، كرامت نامجو 

تحلیل نشانه- معناشناسی داستان سكینه بانو از مجموعه اسكندرنامه منوچهرخان حكیم/ كبری بهمنی ، ذوالفقار علامی ، علی عباسی

خرده گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری/ منصور نیك پناه ، یوسف شیخ زاده 

 

صاحب امتیاز:  دانشگاه یزد

مدیر مسئول:  محمدكاظم مهتدیانی

سردبیر:  مهدی ملك ثابت