قلم انداز (1) یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر محتوای برخی آثار در حوزه تاریخ، فرهنگ و ادبیات را به طور بسیار اجمالی مورد مداقه قرار داده است. برخی از این موارد بدین شرح اند:

 - اشاره به پاره ای باورهای عامیانه درکتاب البصائر و الذخائر توحیدی

- احتمالی درباره ریشه ایرانی مثل عربی «با دست دیگران مار می گیرد «

- نکاتی درباره نحسی چهارشنبه

متن کامل این مطلب را که در دوماهنامه آینه پژوهش (دوره 27، شماره 160، پاییز 1395)  منتشر شده است اینجا یخوانید.