کتاب فلزکاری غرب ایران در سده های ششم و هفتم هجری

میراث مکتوب - شناخت دوره‌های فلزکاری، برای  آگاهی بیشتر از تاریخ و تمدن یک منطقه اهمیت زیادی دارد. کتاب فوق، بر شناسایی مراکز فلزکاری غرب ایران متمرکز شده است.

شناسایی مراکز فلزکاری مناطق غرب ایران و ویژگی تولیدات آن از آغاز سده ششم هجری تا هجوم مغول و بعد از هجوم مغول تا پایان سده هفتم هجری به همراه تصاویر آنها، اساس مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده معتقد است شناسایی فلزکاری غرب ایران در سده ششم و اوائل سده هفتم هجری تا هجوم مغول، بر اساس محل یافته شدن اشیا، کتیبه های مستند و تمایز سبک شناختی صورت می گیرد که بعد از هجوم مغول و تا آخرسده هفتم هجری نیز بر محور تمایز سبک شناختی، کتیبه های مستند و محل یافته شدن اشیا شناسایی می شود. شناخت تولیدات غرب ایران بر اساس پیوندهای سبک شناختی و  پس از شکل گیری حکومت ایلخانان از دیگر مطالب مطرح شده در این کتاب است.

این کتاب در اصل، رساله دکتری نویسنده است که اکنون تبدیل به کتاب شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم:‌ مرور و نقد تحقیقات قبلی

فصل سوم: فلزکاری غرب ایران از آغاز سده ششدم هجری تا هجوم مغول

فصل چهارم: فلزکاری غرب ایران بعد از هجوم مغول تا پایان سده هفتم هجری

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

جمع بندی

فهرست منابع

فهرست اعلام

 

فلزکاری غرب ایران در سده های ششم و هفتم هجری

نویسنده: طاهر رضا زاده

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ: 1394

مکان چاپ: تهران

منبع: کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران