برگزیدگان میراث مکتوب در سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب

میراث مکتوب - سه مقالۀ منتشرشده در نشریۀ آینۀ میراث در سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب برگزیده و شایستۀ تقدیر شناخته شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، دو مقالۀ «ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی» نوشتۀ احسان رئیسی منتشرشده در شمارۀ 57 دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57)) در محور میراث پژوهی و «معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق» تألیف سجاد آیدنلو منتشرشده درضمیمۀ شمارۀ 40 آینه میراث (دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی دورۀ جدید، سال سیزدهم، سال 1394) در محور ادبیات فارسی (شاخۀ متون کهن) در سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب برگزیده شدند.

در این جشنواره همچنین مقالۀ «ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف» تألیف سعید کریمی منتشرشده در نشریۀ آینه میراث، شمارۀ 56، سال سیزدهم، بهار و تابستان 1394 در  گروه عرفان شایستۀ تقدیر شناخته شد.

سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب عصر روز دوشنبه 29 آذر در پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب کسب این موفقیت را به آقایان احسان رئیسی، سجاد آیدنلو و سعید کریمی تبریک می گوید.

اسامی سایر برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جشنواره را اینجا مشاهده کنید.