شرح التسویه بین الافاده و القبول

میراث مکتوب - شرح التسویه بین الافاده و القبول اثر محب الله الله آبادی با تعلیقات و تصحیح ملیحه معلم از سوی انتشارات مولی در سال 1395 منتشر شد.

مصحح کتاب مقدمه مفصلی دربارۀ سلسلۀ چشتیه در هند، شرح احوال شیخ محب الله الله آبادی، آثار وی، و روش تصحیح متن نگاشته است. سپس به بحث وحدت وجود از دیدگاه الله آبادی بنا بر رساله التسویه پرداخته و متن کتاب التسویه پایان بخش اثر است. وی در مقدمه کتاب آورده: شخصیت شیخ محب الله به چند جهت جای آن دارد که مورد تفحص و بررسی قرار گیرد، هم به دلیل دیدگاه خاص عرفانی او و ارادت بی چون و چرای وی به محیی الدین عربی و هم به دلیل بعد سیاسی و جایگاه خاصی که در عهد خود از آن برخوردار بوده است.

این کتاب به کوشش ملیحه معلم عضو هیأت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی در شصت و شش، 62 صفحه از سوی انتشارات مولی منتشر شده است.

منبع: بساتین