مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 1

مؤلف تاریخ نیک پی کیست؟

میراث مکتوب - علامۀ فقید، محمد قزوینی در معرفی دستنوشت تاریخ نیک پی و نویسندۀ آن به این سخن بسنده کرده است: تاریخ نیک پی که تاریخ عام مبسوطی است از جنس روضة الصفا و حبیب السیر تألیف شخصی موسوم به نیک پی بن مسعود بن محمد بن مسعود که ظاهراً در اوایل قرن هشتم می زیسته و نسخۀ عظیم الحجمی از آن در کتابخانۀ ملی پاریس موجود است.

از آن هنگام تاکنون و پس از انتشار بسیاری از متون تاریخی و دانشنامه های مربوط به شرح حال دانشمندان و .... در هیچ یک از این آثار و گفتاردهای تاریخی از منابع کهن ذکری از نیک پی به میان نیامده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ یوسف الهادی به ترجمۀ محمد باهر که در شمارۀ 69 – 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.