شناخت منظومۀ عاشقانۀ وامق و عذرای شعیب جوشقانی و قتیلی بخارائی

میراث مکتوب - نشست شناخت منظومۀ عاشقانۀ وامق و عذرای شعیب جوشقانی و قتیلی بخارائی روز دوشنبه 6 دی برگزار خواهد شد. افسانه وامق و عذرا در دوران های مختلف مانند دیگر داستانهایی که بر دل مردم نشسته، با آرزوها و خواسته هایشان قرین و همسو بوده به زندگی آنان راه یافته و با آن درآمیخته است.

آنگونه که از این کهن افسانه عاشقانه تنها نام وامق و عذرا که همان عاشق و معشوق یا دلداده و دلدار باشد برجای مانده و آغاز و انجام قصه عشق و گذار آن را گویندگان و سرایندگان در مسیری خودخواسته به پیش برده اند.
دکتر حسن ذوالفقاری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، پوراندخت برومند، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و مهرانگیز ریاحی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از سخنرانان این نشست هستند.

این نشست روز دوشنبه 6 دی ماه  سال جاری از ساعت 11 الی 13 در اندیشگاه فرهنگی کتابخانۀ ملی ایران در بزرگراه حقانی، غرب به شرق، ساختمان کتابخانه، اندیشگاه فرهنگی برگزار می شود.