برگزاری نشست «نگاهی به امراض بومی ایران توسط پولاک طبیب اطریشی»

میراث مکتوب - نشست «نگاهی به امراض بومی ایران توسط پولاک طبیب اطریشی» با سخنرانی افسانه گشتر – جلیل زاده سه شنبه 14 دی ماه سال جاری در بخش ایرانشناسی و زبانشناسی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود.

معرفی و مدیریت این جلسه را داریوش بوربور، مدیر پژوهشکده و کتابخانۀ مطالعات ایرانشناسی بر عهده دارد.

این نشست 14 دی ماه سال جاری در بخش ایرانشناسی و زبانشناسی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی واقع در نیاوران، کاشانک، شمارۀ 210 برگزار می شود.