تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجار

میراث مکتوب - کتاب «تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجار» نوشتۀ ویلم فلور با ترجمۀ دکتر ابوالقاسم سری منتشر شد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

فصل 1 :اقتصاد سیاسی روزگار صفویان و قاجاریان

فصل 2: نقش حکومت صفوی واگذاری درآمدها

فصل 3: ساختار ادارۀ مالی

فصل 4: مالکیت زمین در روزگار صفویان

فصل 5: نظام مالی صفویان و افشاریان

فصل 6: دگرگونی و گسترش در سیاست مالی حکومت

فصل 7: نقش حکومت قاجار و واگذاری درآمدها

فصل 8: ساختار مالی دستگاه اداری و بودجۀ دولت

فصل 9: ساختار و گسترش درآمدهای مالیاتی

فصل 10: دگرگونی و گسترش در اداره و سیاست مالی

نتیجه

فلور، ویلم، تاریخ مالی ایران (در روزگار صفویان و قاجاریان)، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران، توس، 720 صفحه، قطع: وزیری، 570000  ریال، 1395.