مقالات شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/ 2

طبقه بندی گیاهان در آثار گیاه شناسی و پزشکی دورۀ اسلامی

میراث مکتوب - گیاه شناسی یا علم النبات، دانش مطالعۀ جنبه های گوناگون زیستی گیاهان، از جمله ویژگیهای ریختی و تکردی آنهاست.

این علم در برخی تمدنها علم مستقلی بوده اما در متون اسلام، علم مجزایی نبوده است. در کتاب الحدود جابربن حیان که کهنترین اثر عربی موجود دربارۀ تقسیم بندی علوم است، گیاه شناسی و حتی کشاورزی به عنوان علوم مستقل عرضه نشده اند. در دیگر آثار مرتبط با دسته بندی و تعریف علوم مانند جامع العلوم فخر رازی، ارشاد القاصد بن اکفانی و نوادر التبادر لتحفة البهادر  دنیسری نیز نامی از این علم به میان نمی آید.

متن کامل این مقاله نوشتۀ شمامه محمد فر که در شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.