مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 6

دیوان امیر پازواری، در کعبه بدزد اگر بیابی

میراث مکتوب - «امیر پازواری» ملقب «شیخ العجم» بلندپایه ترین شاعر ادب مازندرانی است و سروده های هیچ شاعری در مازندران به اندازۀ او از صفحۀ دل عوام و خواص، بر زبان جاری نمی گردد و اشعار هیچ شاعر بومی سرای مازندران همچون اشعار او، در آثار خطی و چاپی مکتوب نشده است؛ لذا او «شفاهی ترین» و «مکتوب ترین» شاعر بومی سرای مازندران است، اما با این شهرت سیمای زندگی او در هاله ای از گمنامی، داستان های افسانه ای و سکوت تذکره ها پنهان است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی ذبیحی، پژوهشگر فرهنگ و ادب مازندرانی و محمدرضا گودرزی، پژوهشگر فرهنگ و ادب مازندرانی که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.