شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (بوستان ادب)

میراث مکتوب - فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب - سال هشتم، شمارۀ 3 پیاپی 83، پاییز 1395) به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:  
جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب/ زهره احمدی پور اناری
عطای كثیر؛ شرح بیتی از حافظ/ محمدرضا اكرمی
بررسی تطبیقی ساخت موضوعی رباعیات اصیل خیام با برخی رباعیات منسوب به وی/ طاهره ایشانی ، حسین رضایی لاكسار  
تحلیل ساختار تخیلی داستان «تشنه و دیوار» مثنوی براساس ساختارهای نظام تخیل در آرای ژیلبر دوران/ سارا پورشعبان، احمد امین
استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار كلاسیك فارسی/ مهدی رضائی، سید هاشم خاتمی
نقد و بررسی نمودهای خودشكوفایی در منطق الطیر عطار بر اساس نظریه ی راجرز/ بیژن ظهیری ناو ، محمود رضایی دشت ارژنه، زهرا محمد حسنی صغیری
/ غلامرضا فولادی، فهیمه حیدری جامع بزرگی ویژگی های سبكی زبان نیما یوشیج در منظومه قلعه سقریم
تنوع متمایز رنگ در اشعار حسین منزوی و تحلیل جلوه‏های نوآورانه و تقلیدی آن/ محمد مرادی

صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه (احمد عريان)
سردبير: كاووس حسن لي