فصلنامۀ عرفانیات در ادب فارسی - شمارۀ 28

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ عرفانیات در ادب فارسی (شماره 28، پاييز 1395) منتشر شد.
مطالب این شماره از فصلنامۀ «عرفانیات در ادب فارسی» به شرح زیر است:
بازتاب هرمنوتیكی قرآن در مصباح الهدایه كاشانی/ ناهیدسادات پزشكی، عاتكه نریمیسا
قلب و كاركردهای معرفتی و عملی آن از دیدگاه مولانا و تخلق به خوی كبریایی/ طاهره چال دره، فاطمه احمدی
ذكر عرفانی در گذر زمان/ صونیا زارع بازقلعه، صغری زارع
جلوه های غیرت درمتون عرفانی ادب فارسی (تا قرن هشتم)/ مجید فرحانی زاده، عباس محمدیان
مفهوم درد و لذت از دیدگاه عطار/ كورس كریم پسندی
نگاهی بینامتنی به عناصر و محتوای داستان مطرب پیر در سه اثرعرفانی بر اساس دیدگاه معنا-ساختاری گرماس/ وحید مبارك، زهرا جمشیدی
نگاه عرفا به مرگ/ مسعود معتمدی، ملك محمد فرخزاد، عباسعلی وفائی
پژوهشی در مهمترین مفاهیم عرفانی معارف سلطان ولد با نگاهی به اندیشه های مولوی/ داوود واثقی خوندابی، مهدی ملك ثابت، محمدكاظم كهدویی

 

صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مدير مسئول: هادی خديور
سردبير: مهدی شريفيان