سندی به خط عبدالرحیم خان خانان

میراث مکتوب - عبدالرحیم خان خانان (964 – 1036 ق) سپهسالار اکبرشاه (949 – 1014 ق) و جهانگیر گورکانی (976 – 1036 ق) وزیر کاردان، مترجم زبان دان، منجم ذوفنون و موسیقی دان و شاعر هنرور پارسی گوی ایرانی نژاد هند بود.

او کتابخانه ای داشت که آثار فراوانی از فارسی و عربی و هندی در آن گرد آورده بود و به تربیت شاعران و هنروران و موسیقی دانان می پرداخت. این مقاله سخنی است از مرارت های فراهم آمدن خمسۀ امیرخسرو دهلوی به خط سلطانعلی مشهدی در سال های نخست سدۀ یازدهم و یاریگران وی در گردآوری آن و نیز بیان دو دیدگاه تاریخی دربارۀ وی، روایتی به زبان عبدالرحیم و دیگر روایتی از زبان صاحب اکبرنامه.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سید امیر منصوری که در شمارۀ جدید مجلۀ شبه قاره (شمارۀ چهارم، پیاپی 5، پاییز ـ زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.