مقایسۀ تطبیقی شاخص های حماسی اکبرنامۀ حمیدی کشمیری و شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب - بررسی تطبیقی آثار ادبی، به ویژه در حوزۀ حماسی، علاوه بر آشکار ساختن اشتراکات، وجوه تمایز و میزان تأثیرپذیری آثار را از یکدیگر معلوم می سازد.

شاهنامۀ حکیم فردوسی از جمله شاهکارهای ادبی است که همواره آثار فراوانی به تقلید از آن سروده شده است. از جملۀ این آثار باید به منظومۀ اکبرنامه اثر حمیداله حمیدی کشمیری اشاره کرد که در سال 1260 هجری به موضوع نبرد نخست افغان ها با دولت انگلیس پرداخته است. در این پژوهش با رویکردی سبک شناسانه با هدف بررسی میزان تأثیرپذیری حمیدی از فردوسی در حماسه سرایی به این منظومه پرداخته شده است و با بهره گیری از سه شاخص کلی زبانی، بلاغی و محتوایی و دسته بندی های ویژه هریک از آنها ساختار شعری اکبرنامه بررسی شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ بهناز پیامنی و مریم زمانی که در ویژه نامۀ شبه قاره – شمارۀ پنجم منتشر شده است اینجا بخوانید.