مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 11

گزارشی از یک مقاله سازی

میراث مکتوب - در شمارۀ 55 فصل نامۀ آینۀ میراث (پاییز و زمستان 93) مقاله ای تحت عنوان «حماسه سرایی دینی در ادب فارسی» به قلم آقای دکتر ا . ش به چاپ رسیده است. در این جستار – که متن آن 26 صفحۀ نشریه را در برگرفته است – سعی در ارزیابی و بررسی شاخه ای از حماسه، یعنی حماسۀ دینی داشته اند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محسن شریفی صحی که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.