انتشار شمارۀ 2 دوفصلنامۀ ممالک مُحروسه

میراث مکتوب - شمارۀ دوم دوفصل نامۀ «ممالک محروسه (پژوهش های قاجاریه شناسی)» سال یکم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1394 به مدیرمسئولی و سردبیری محسن خلیلی منتشر شد.

مطالب این شماره از دوفصلنامۀ ممالک مُحروسه به شرح زیر است:

نسوان نگاری های نشریۀ ایران نو/ علی باغدار دلگشا

بحرین در روزگار قاجار/ محمدعلی بهمنی قاجار

ایران و جنگ بزرگ: گزارش های هاوارد از رویدادهای ایران (1921 – 1914)/ کاوه بیات

اقلیت  های دینی در ایران عصر مشروطه/ غلامرضا جلالی

دوگانۀ مشروطه: تجربۀ آشنا، فقدان نظریه/ محسن خلیلی

بازخوانی منازعۀ دولت و جامعه از انقلاب مشروطه تا ظهور رضاشاه/ مهدی عباسی شاهکوه

روزنامه ها و مجله های خراسان در فهرستگان قاجار/ سید فرید قاسمی

بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار میرزادۀ عشقی/ جلیل قصابی گزکوه

نظریۀ حکومتی برآمده از بازخوانی مذاکرات مجلس شورای ملی اول/ آرش منشی زادگان

انجمن های اصلاح خواه در آستان قدس رضوی از مشروطه تا سقوط قاجار/ علی نجف زاده

نشان های هویت جدید در عصر قاجار به روایت اسناد/ مریم نیل فاز

روزگار قاجار در آیینۀ زمان/ احسان یارشاطر

 سوگ یاد هما «بازآفرینی تاریخ» در تاریخ نگری و تاریخ نگاری هما ناطق

این مجله به بهای 150000 ریال منتشر شده است.