مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 13

«دستور مختصر تاریخی زبان فارسی» در ترازوی نقد

میراث مکتوب - کتاب دستور مختصر تاریخ زبان فارسی نوشتۀ دکتر خسرو فرشیدورد از جمله آثار انگشت شماری است که در حوزۀ دستور تاریخی زبان فارسی نوشته شده است و به این دلیل درخور تحسین است، خصوصاً اینکه مؤلف آن در پیشگفتار ، این کتاب را خلاصه ای از مطالب کتاب های چاپ و چاپ نشدۀ خود دربارۀ دستور تاریخی زبان فارسی می داند که سال های زیادی وقت خود را صرف آن ها کرده است.

اختصاص یک کتاب به مباحث دستور تاریخی و تمایز قائل شدن میان دستور تاریخی (در زمانی) و دستور توصیفی (هم زمانی) از نکات ارزشمند و پسندیده ای است که دکتر فرشیدورد به آن پرداخته اند و در بسیاری از کتاب های دستور زبان فارسی نادیده گرفته شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سهیلا فرهنگی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا خوانید.