بازدید هیأتی از مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث از مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سید محمدکاظم طباطبایی، رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، محمدتقی سبحانی نیا، مدیرعامل انتشارات دارالحدیث، هادی ربانی، رئیس مرکز ملی مخطوطات و کتابخانۀ مؤسسه و محمدباقر نجفی، مدیر آماده سازی کتاب پژوهشگاه از مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث صبح امروز دوشنبه 27 دی از مرکز پژوهشی میراث مکتوب بازدید کردند.

سید محمدکاظم طباطبایی - رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث سید محمدکاظم طباطبایی - رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث
از راست: محمدتقی سبحانی نیا - مدیرعامل انتشارات دارالحدیث و سید محمدکاظم طباطبایی - رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث از راست: محمدتقی سبحانی نیا - مدیرعامل انتشارات دارالحدیث و سید محمدکاظم طباطبایی - رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث
احمدرضا رحیمی ریسه - سردبیر فصلنامه تخصصی نقد کتاب ایران و اسلام احمدرضا رحیمی ریسه - سردبیر فصلنامه تخصصی نقد کتاب ایران و اسلام
از راست: محمدباقر نجفی، مدیر آماده سازی کتاب پژوهشگاه و هادی ربانی، رئیس مرکز ملی مخطوطات و کتابخانۀ مؤسسۀ دارالحدیث از راست: محمدباقر نجفی، مدیر آماده سازی کتاب پژوهشگاه و هادی ربانی، رئیس مرکز ملی مخطوطات و کتابخانۀ مؤسسۀ دارالحدیث