چهل و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهل و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 29 دی در این مرکز برگزار شد. دکتر عارف نوشاهی، دکتر عباس حری کرمانی، مؤسس مؤسسۀ ملی زبان و دکتر علی اشرف مجتهد شبستری در این دیدار دوستانه سخنرانی کردند.

عباس حری کرمانی - مؤسس مؤسسۀ ملی زبان عباس حری کرمانی - مؤسس مؤسسۀ ملی زبان
عباس حری کرمانی - مؤسس مؤسسۀ ملی زبان و اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب عباس حری کرمانی - مؤسس مؤسسۀ ملی زبان و اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
عارف نوشاهی - مصحح و پژوهشگر اهل پاکستان عارف نوشاهی - مصحح و پژوهشگر اهل پاکستان
علی اشرف مجتهد شبستری -  نخستین سفیر ایران در تاجیکستان علی اشرف مجتهد شبستری - نخستین سفیر ایران در تاجیکستان