حضور استادان زبان فارسی شبه قاره در مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - دکتر عارف نوشاهی، پژوهشگر و مصحح از پاکستان، پرفسور حسین شریف قاسمی، مصحح و پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی در هند و استاد دانشگاه دهلی،  دکتر اخلاق احمد ، استاد دانشگاه جواهرلعل نهرو و دکتر علیم اشرف خان، رئیس گروه فارسی دانشگاه دهلی صبح امروز مهمان مرکز پژوهشی میراث مکتوب بودند.

در این نشست دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب توضیحاتی را دربارۀ نرم افزار «کتابخانه جامع میراث مکتوب» و ارائۀ آثار این مرکز بر روی وب سایت طاقچه ارائه کرد و دکتر عارف نوشاهی و پرفسور حسین شریف قاسمی نیز دربارۀ دیجیتال سازی و فهرست نویسی نسخ خطی در شبه قاره توضیحاتی را بیان کردند.