انتشار تازه ترین شمارۀ دوفصلنامۀ پژوهش های ادبيات تطبيقی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ پژوهش های ادبيات تطبيقی (سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

مقالات این شماره از دوفصلنامۀ پژوهش های ادبيات تطبيقی به شرح زیر است:

تأثیر رباعیات عمر خیامِ فیتزجرالد بر اشعار هاوسمن/ علیرضا انوشیروانی، مصطفی حسینی

تحلیل موضوعی مقاله های ادبیات تطبیقی در ایران از 1330 تا 1390 ه.ش/ نعمت اله ایران زاده، محمد امامی

بررسی جنبه های نمایشی حكایت «رابعه، دختر كعب» الهی نامه عطار برای اقتباس تئاتری/ طیبه پرتوی راد، حسین آقاحسینی، سید مرتضی هاشمی

بررسی تطبیقی «اسلوب معادله» در شعر سعدی و متنبی/ حسن توفیقی، مهیار علوی مقدم، محمد توفیقی

بررسی تاثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب/ محمد شیخ

تصویرشناسی «بیگانه» در شاهنامه با تكیه بر كلیشه پردازی/ مرتضی محسنی، علی ابوالحسنی ، صدیقه تقوی سیاه رودكلای

انعكاس بحران هویت در نمایش نامه های «باغ آلبالو» از چخوف و «لبخند با شكوه آقای گیل» از رادی/ فرهاد مهندس پور، مهدی حامدسقایان، علی قلی پور  

صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس

مدير مسئول: ميريلا احمدی

سردبير: خليل پروينی