انتشار شمارۀ 46 دوفصلنامۀ رودکی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی - ترویجی رودكی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مركزی) سال هفدهم، شماره 46، بهار و تابستان 1395 به صاحب امتیازی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیكستان منتشر شد.این شماره از دوفصلنامۀ رودکی به بررسی آثار حکیم ترمذی اختصاص دارد.

مقالات این شماره از دوفصلنامۀ رودکی به شرح زیر است:

ادب در آثار حكیم ترمذی/ آذرتاش آذرنوش

بازتاب نظریات عرفانی حكیم ترمذی در آثار ابن عربی/ علی اشرف امامی

انسان شناسی حكیم ترمذی/ احمد پاكتچی

مبانی نظریه تفسیری حكیم ترمذی/ حامد خانی (فرهنگ مهروش)

حكیم ترمذی از نگاه عطار نیشابوری/ محمدامین شاهجوئی

مروری تفصیلی بر آثار حدیثی حكیم ترمذی/ یحیی میرحسینی

معرفت نزد حكیم ترمذی/ حسین هوشنگی

صاحب امتیاز: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیكستان

مدیر مسئول: ابراهیم خدایار

سردبیر: ابراهیم خدایار