مقالات شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/ 8

رسالۀ نهایة الایضاح میرزا محمدعلی قائنی

میراث مکتوب - میرزا سید محمدعلی بن محمد اسماعیل حسینی بیرجندی قائنی اصفهانی (1224 – 1305 ق) یکی از چند تن دانشمند صاحب نظر و برجستۀ ریاضی ایران در سدۀ 13 ه است.

وی در رشته های مختلف ریاضی آثار و رسائل ارزنده ای به زبان فارسی و عربی دارد و با اخترشناسی زمان خود آشنا بود (حائری، ش 87، ص 308). به واسطۀ شرح هایی که بر آثار دیگران دارد، می توان قائنی را به حق، عبدالعلی بیرجندی ثانی نامید (همایی، ص 856). از زندگی او اطلاع زیادی در دست نیست ولی خوشبختانه اکثر آثار وی به قلم خودش موجود است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمدرضا عرشی که در شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.