تازه ترین شمارۀ میراث شهاب

میراث مکتوب - شمارۀ 84-85 میراث شهاب، نشریۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی ویژه تابستان و پاییز 1395 منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از مجلۀ میراث شهاب به این شرح است:
سخن سردبیر
علامه قرشی کوه کمری فرزانه وارسته/ وحید شوندی
از فراز و فرود تصحیح متون/ حمید عطائی نظری
فهرست دویست نسخۀ خطی مدرسه امام عصر شیراز/ محمد برکت
تراثنا الفکری المخطوط فی المکتبات الغربیه/ مظفر صلاح کامل
سفینه عطاءالله بمی/ علی صدرایی خویی
برای تاریخ کاشان و موقوفات مجدیه/ حسین واثقی
دو نامه از سید علی خان مدنی/ حسین واثقی
اهمیت نسخه های خطی برای مطالعه تاریخ تشیع/ دکتر محمدکاظم رحمتی
استقبال آشوب مازندرانی از قصیدۀ شینیۀ خاقانی/ سید رضا باقریان موحد
ترجمۀ منظوم مراثی بحرالعلوم از منظور اصفهانی/ عبدالحسین طالعی
بازدید از مراکز علمی ـ فرهنگی استانبول/ سید حسن موسوی بروجردی
سنجۀ کتاب، بخش سوم/ علی اکبر صفری
ثلاث اجازات من المحدّث النوری/ وحید شوندی
ساختار شکنی و رویکردهای نحوی «کواکب الاعراب»/ حسین قائم پناه تاج آبادی
رسالۀ قامعه اللجاج، از بهاری همدانی/ احمد رنجبری


صاحب امتياز و مدیرمسئول: سيد محمود مرعشی نجفی
سردبير: ابوالفضل حافظيان بابلی