شمارۀ جدید فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش های تاریخی»

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش های تاریخی (سال هشتم، شماره 4)» به صاحب امتیازی دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از فصلنامۀ پژوهش های تاریخی به شرح زیر است:
اعراب و شاهزاده نشین عربی خاراسن در دولت اشكانیان/ محمدكریم یوسف جمالی، علی اصغر محمودآبادی، عادی سعیداوی
نظریه و روش در دوره بندی تاریخ ساسانی/ حسین بادامچی، اسماعیل مطلوب كاری
راه های ارتباطی خشكی در دوره هخامنشی/ سهم الدین خزائی
تبیین ماهیت شورش ساتراپی ارمنستان در عهد داریوش اول/ علیرضا سلیمان زاده
حدود مفاهیم «جبر» و «اختیار» در متون پهلوی و رابطه آن ها با نقش انسان در تاریخ در اندیشه مزدیسنا/ اسماعیل سنگاری، علیرضا كرباسی، عرفانه خسروی
تاثیر جنگ های ایران و بیزانس (603 تا 628 م) در فروپاشی دولت ساسانی/مهرداد قدرت دیزجی

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: اصغر منتظرالقائم
سردبير: مرتضی دهقان نژاد