مقالات یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی/ 1

دکتر رشید عیوضی و تصحیح دیوان حافظ

میراث مکتوب - در میان مصححان دیوان حافظ، مرحوم دکتر رشید عیوضی با تلاشی پیگیر و مداوم، در طول مدت بیش از 30 سال، تصحیح دیوان حافظ را وجه همت خود قرار داده بود و از این منظر، یکی از بهترین و دقیق ترین تصحیحات دیوان حافظ را بر مبنای نسخه های کهن موجود، ترتیب داده است.

مقالۀ حاضر، که به یادنامۀ آن استاد فقید تقدیم می شود، با تمرکز بر رویکرد دکتر عیوضی در تصحیح دیوان حافظ، تلاش دارد مهم ترین وجوه مد نظر آن استاد ارجمند را در عرصۀ مذکور ، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ یحیی نورالدینی اقدم که در یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی با عنوان «پیر گلرنگ» منتشر شده است اینجا مطالعه کنید. این یادنامه به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی از سوی نشر کتابخانۀ تخصصی ادبیات به چاپ رسیده است.